Машырыкова Гулбаршын Онайбаевна старший преподаватель

Машырыкова Гулбаршын Онайбаевна87757147118

gulbarshyn.mashyrykova@yu.edu.kz

Академическая степень: магистр педагогических наук
Преподаваемые дисциплины: «Русский язык», «Профессиональный русский язык»
Ключевые слова, характеризующие научные интересы: ономастика, топонимика, онимы
Публикации:
1. Білім times Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналы. № 5-2 (22) 2019 «Көркем шығармадағы ішкі монолог мәселелері», 13-16 беттер.
2. Білім times Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналы. № 5-2 (22) 2019 «Әбіш Кекілбаевтың әңгіме, повестеріндегі ішкі монологтің көркемдік қызметі», 36-42 беттер.
3. «Филология, лингводидактика және аударматану: өзекті мәселелері мен даму тенденциялары» атты Халықаралық ғылыми және оқу-әдістемелік конференция, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 25 қараша 2019 жыл, Тіл білімі секциясы, «Көркем шығармалардағы онимдер» мақала, 82-84 беттер.
4. Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті. 29 қараша 2019 ж. «Проблемы межкультурной коммуникации в полиязычном обществе». «Көптілді қоғамдағы мәдениетаралық қатынас мәселелері» конференциясы.
А) Қатысушының аты-жөні Ибраева Айжан. Оқу орны Ш.Есенов атындағы КМТИУ 1 курс студенті. Баяндама тақырыбы «Көркем мәтін ішіндегі онимдердің қызметі». Секциясы – Көптілді қоғамдағы тіл, әдебиет және мәдениет. Ғылыми жетекшісі Машырыкова Г.О., магистр.
5. Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті. 29 қараша 2019 ж. «Проблемы межкультурной коммуникации в полиязычном обществе». «Көптілді қоғамдағы мәдениетаралық қатынас мәселелері» конференциясы.
Қатысушыныңаты-жөні Толагаева Молдир Ганиевна. Оқу орны Ш.Есенов атындағы КМТИУ 2 курс студенті. Баяндама тақырыбы ««Поэтикалық мәтіннің ономастикалық кеңістігі». Секциясы – Көптілді қоғамдағы тіл, әдебиет және мәдениет. Ғылыми жетекшісі

Машырыкова Г.О., магистр.

Leave a Reply