Мухашева Райхан Джумажановна, Қауымдастырылған профессор м.а.

Мухашева Райхан Джумажановнаraikhan.mukhasheva@yu.edu.kz

Қызметі: Қауымдастырылған профессор м.а (доцент)
Ғылыми дәрежесі: Химия ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәні: «Органикалық химия», » қосылыстардың органикалық химиясы
«Органикалық химия бойынша есептерді шешу әдістемесі»,»Мектептегі химиялық экспериментті өткізу әдістемесі»
Ғылыми қызығушылығы: Органикалық химия, азабицикло химиясы[3.3.1]нонан-9-онов
Жариялынымдары:
1.Химия сабақтарында оқушылардың өзіндік жұмысының біліктілігі мен дағдыларын
қалыптастыру Формирование умений и навыков самостоятельной работы учащихся на
уроках химии Formation of skills and qualifications of independent work of students in
Chemistry Lessons
2. Бейіндік сыныпта органикалық химия бойынша химиялық эксперимент ұйымдастыру
Организация химического эксперимента по органической химии в профильном классе
Organization of a chemical experiment on organic chemistry in a profile class
3. Химияны зерттеуде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану Применение
современных компьютерных технологий в изучении химии the use of modern computer
technologies in the study of Chemistry
4. Мектептегі химия курсының ғылыми негіздері. Ертінділерді зерттеу әдістемесі Научные
основы школьного курса химии. Методика изучения растворов scientific foundations of
the school chemistry course. Methodology for the study of solutes

Leave a Reply