Букаев Елдар Захарович, Оқытушы

Букаев Елдар Захарович+7 777 158 53 08

yeldar1.bukayev@yu.edu.kz

Қызметі: «Жаратылыстану ғылымдар» кафедрасының оқытушысы.
Ғылыми дәрежесі: Жаратылыстану ғылымдарының магистрі.
Сабақ беретін пәні: «Оқушылардың даму физиологиясы», «Адам анатомиясы спорттық морфология неіздерімен», «Ботаника», «Зология», «Оқу тәжірибесі».
Ғылыми қызығушылығы: Әктас-ұлутас қалдықтарынан эксплуатациялық қасиеттері жоғары жаңа құрылыс материалдарын алу.
Жарияланымдары:
1.Ye.Z. Bukayev, G.K. Mutalibova. A new technology for manufacturing polymer-cement composition from limestone-shell mining waste // News of the academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences, — №2 (462), 2022, — Almaty, — P.73-88. ISSN 2224-5278.
2.Е.З. Букаев, Г.Ж. Кенжетаев, А.К. Серикбаева, Г.К. Муталибова. Процессы создания новых материалов из отходов добычи стенового камня // Вестник КазНИТУ. – Алматы, 2020. – №4. – С. 290-299.
3.Е.З. Букаев, Г.Ж. Кенжетаев, А.К. Серикбаева, Г.К. Муталибова. Проблемы добычи стенного камня из отходов добычи стенового камня // Вестник КазНИТУ. – Алматы, 2020. – №5. – С. 719-728.
4.Е.З. Букаев, А.К. Серикбаева, Г.К. Муталибова. Исследование применения солнечной энергии в производстве строительных изделий из отходов известняка-ракушечника // Горный журнал Казахстана. – Алматы, 2020. – №9. – С. 50-55.
5.Ye.Z. Bukayev, G.Zh. Kenzhetayev, G. K. Mutalibova. Study of the chemical and mineralogical composition of a sample limestone-shell of the field Zhetybai in Mangystau region. // Mining journal of Kazakhstan. – Almaty, 2020. — №10. P. 28-33.
6.Ye. Bukayev, A. Serikbayeva, G. Kenzhetayev, G. Mutalibova. Polymer cement composition on the basis of rock-sawing wastes of limestone-shell // Journal «Industry of Kazakhstan». – Almaty, 2020. — №3. P. 48-51.
7.Е.З. Букаев, А.К. Серикбаева. Исследование химико-минерологического состава известняка-ракушечника // Журнал «Промышленность Казахстана». – Алматы, 2020. – №3. – С. 66-70.
8.Патент на полезный модель № 4370 РК. Опубл. 25.10.2019, Бюл. № 43. – 3 с. Полимерцементная композиция Г.Ж. Кенжетаев, А.К. Серикбаева, Е.З. Букаев, А.М. Айтимова, А.Н. Боранбаева, Ш.К. Баймукашева

Leave a Reply